Analiza Swot

În urma analizei situatiei locale existente în comuna Sălătrucu, judetul Arges, consideram ca principalele avantaje pe care comunitatea le poate exploata în directia unei dezvoltari echilibrate sunt:
- Existenţa unui izvor cu apă sulfuroasă în zona denumita "Lunci", motiv pentru care Sălătrucu este declarată staţiune balneoclimaterică încă din anul 1933;
- Relieful muntos si predominanta vegetatiei forestiere;
- Monumentele culturale si istorice existente în comuna;
- Tradiţii, obiceiuri, mestesuguri locale care pot fi puse în valoare.
Aceste avantaje construiesc un potenŃial turistic important al comunei care poate fi exploatat prin finanţări atrase în cadrul politicilor comunitare.De asemenea, fondul forestier existent poate fi exploatat în vederea diversificarii activităţilor economice din comuna, cu respectarea conditiilor pentru protejarea mediului inconjurator.
Ca urmare a analizei situatiei existente, prezentam mai jos analiza SWOT a comunei Sălătrucu punand accent pe cele mai semnificative domenii care furnizeaza date importante pentru fixarea directiilor de dezvoltare locala:

1. Cadrul natural si localizare
Puncte tari:
- Relief muntos;
- Fond forestier important;
- Resurse naturale semnificative (izvor sulfuros).
Puncte slabe:
- Soluri care nu favorizeaza agricultura;
- Localizarea la o distanta destul de semnificativa de asezarile urbane;
- Existenta pericolului de inundatii si al eroziunii solului în satul Bocaniţa.
asumate.
 
2. Resurse umane, educaţie
Puncte tari:
- Ponderea mai ridicata a populatiei active decat cea inactiva;
- Tendinta de reducere a numarului de beneficiari ai ajutorului social;
- Existenta unui patrimoniu cultural, istoric, religioas pe teritoriul comunei
- Conservarea traditiilor si obiceiurilor locale;
- Existenta unui specific local deosebit în domeniul gastronomiei;
- Existenta unui fond de carte semnificativ în cadrul a doua biblioteci.
Puncte slabe:
- Tendinta de scadere demografica inregistrata incepand cu anul 2001;
- Reducerea per ansamblu a numarului de scolari inmatriculati în cadrul unitatilor de invatamant, cu exceptia Scolii din Bocanita, si care nu dispune de o capacitate suficienta comparativ cu populatia scolara arondata;
- Procent ridicat de ocupare în agricultura (74%) ceea ce denota predominanta agriculturii de subzistenta avand în vedere suprafata redusa destinata agriculturii;
- Lipsa unor programe de formare a fortei de munca;
- Lipsa proiectelor în domeniul educatiei si formarii;
- Activitati nediversificate în cadrul caminelor culturale existente.
 
3. Infrastructura
Puncte tari:
- Situarea pe Drumul Judetean 703 H- drum modernizat
- Retea de alimentare cu apa pentru 94% din suprafata comunei;
- Comuna Sălătrucu beneficiază de un sistem de gestionare al deseurilor solide 
- Comuna este inclusă în proiectul de realizare a unui sistem de gestionare a deseurilor menajere în partea de Nord-Vest a judeţului Arges;
- Existenta unui camin cultural reabilitat;
- Alimentarea cu energie electrica a comunei.
- Iluminat public modern
- Scolala Gimnaziala ``Radu Serban``dotata si modernizata conform standardelor EU
- Acces la internet si televiziune prin cablu
Puncte slabe:
- Lipsa accesului la calea ferata;
- Insuficienta surselor de captare a apei;
- Inexistenta unui sistem de canalizare si neindeplinirea standardelor de mediu;
- Inexistenta unei infrastructuri sociale destinate persoanelor în varsta, avand în vedere ponderea ridicata a numarului acestora;
- Infrastructura de santate insuficienta;
- Starea necorespunzatoare a infrastructurii culturale: doua camine culturale care necesita reabilitari si echipari pentru a putea sa îsi
indeplineasca functiile, precum si monumentul istoric "Biserica Sălătrucu de Jos" care necesita reabilitari;
- Lipsa infrastructurii destinate activităŃilor sportive, în conditiile existentei unei cereri semnificative pe plan local;
 
4. Cadrul economic
Puncte tari:
- Bogatia resurselor forestiere;
- Potenţial pentru dezvoltarea sectorului privat în sectorul exploatiilor forestiere si prelucrarii lemnului;
- Existenta izvorului sulfuros si statutul de statiune balneoclimaterica al comunei;
- Potenial pentru agroturism;
- Potenţial pentru turismul cutural-religios;
- Existenta unor obiceiuri, traditii si mestesuguri care pot face obiectul unor activitati economice la nivel local.
Puncte slabe:
- Spirit antreprenorial scazut la nivelul comunei
- Pondere relativ redusa a populatiei active în domeniul exploatatiilor forestiere comparativ cu resursele existente;
- Marketing redus pentru produselor agricole si forestiere
- Infrastructura si facilitati turistice insuficiente sau inexistente, în special lipsa facilitatilor de captare a apelor sulfuroase.
 
5. Administraţie publică si comunitate
Puncte tari:
- Implicarea în absortia de fonduri europene (PNDR masurile 125,313)
- Initiaţivă locală
Puncte slabe:
- Cunoastere redusa a oportunitatilor de finanţare nerambursbila;
- Insuficienta pregatire a resurselor umane în domeniul dezvoltarii locale durabile;

Oportunităţi comune:
- Contextul actual în care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are acces la fonduri nerambursabile în valoare de 30
miliarde de Euro prin politica de dezvoltare regionala, politica agricola comuna si de pescuit;
- Modificarea legislatiei fiscale care permite suportarea cheltuielilor neeligibile cu TVA aferent proiectelor cu finanŃare nerambursabila
de catre bugetul de stat;
- Modificarea prevederilor legale în sensul posibilitatii autoritatilor locale de a contracta credite pe termen lung;
- Procentul scazut al contributiei locale a beneficiarilor pentru proiectele finanţate în cadrul politicii de dezvoltare regionala pentru România a scazut de la 25% (în cazul celorlalte beneficiare al Obiectivului Convergenta) la 15%, din care bugetul de stat suporta 13%;
- Aplicarea regulei n+3 în cazul României, care da posibilitatea, pana în anul 2010, a angajarii unor cheltuieli care sa fie decontate în termen de 3 ani;
- Stabilirea unui cadru strategic la nivel naţional pentru actuala perspectiva financiara prin care sau stabilit prioritati de dezvoltare pe baze parteneriale si consultative, tinandu-se cont de prioritatile regionale, si în cadrul caruia dezvoltarea spatiilor rurale detine locul
principal, alaturi de domeniul transporturilor;
- Efortul actorilor regionali si autoritatilor judetene de a stabili prioritati de dezvoltare la aceste nivele tinand cont atat de oportunitatile existente cat si de specificitatile locale, pentru a se asigura premisele unei absorbtii ridicate a fondurilor europene;
- Complementaritatea politicilor de coeziune si agricole comune astfel incat comunitatile rurale sa poata beneficia de fonduri nerambursabile în domeniile care prezinta cele mai stringente necesitati;
- Aprofundarea procesului de descentralizare în toate sectoarele de activitate si mai ales în ceea ce priveste procesul decizional în administraţia publică locală;
- Crearea cadrului legal, prin republicarea legii 215/2001 a administraţiei publice locale, pentru crearea asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara si a altor forme de asociere între comunitatile locale;
- Existenţa unor programe de cooperare cu alte autorităţi locale si regionale din state membre;
- Oportunitatea formarii Grupurilor de Actiune Locala în cadrul Axei IV Leader care determina cresterea capacităţii actorilor locali de
impulsionare a de dezvoltarii durabile si a coeziunii comunitatilor rurale;
- Extinderea sectorului serviciilor de consultanta dedicat oportunitatilor de finanţare pentru administraţia publica locală;
- Existenţa unor programe de finanţare nerambursabila prin care comunitatile rurale pot sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea
infrastructurii proprii;
- Existenta unor programe de finantare destinate statiunilor balneoclimaterice;
- Existenţa unor programe operationale dedicate dezvoltarii resurselor umane si cresterii capacităţii adminsitartive;
- Incurajarea finanŃărilor pentru activităţi inovative sau pentru activităţi eficiente economic si cu efecte favorabile asupra mediului inconjurator;
- Existenţa unor programe de finanŃare prin care se urmăreste cresterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier si pentru
îmbunătăţirea mediului si a spaţiului rural;
- Existenţa unor finanţări nerambursabile pentru cresterea calitatii vieţii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale si în special
pentru renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale.

Ameninţări comune:
- InsuficienŃa fondurilor de la bugetul local al autorităţii locale
pentru investiţii proprii si pentru a asigura fondurile necesare contribuţiei locale, cheltuielilor neeligibile si cheltuielilor finanţate din instrumente structurale sau de tip structural care vor fi decontate ulterior;
- Procedurile de implementare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare sunt complicate si necesita un volum documentar de
anvergura;
- Concurenta exercitata de alte autorităţi locale;
- Proceduri greoaie în domeniul achizitiilor publice, care necesita un timp indelungat si prezinta vulnerabilitate în fata parghiilor de contestare, care pot bloca aceste proceduri;
- Perceptia adeseori incorecta a cetatenilor fata de administraţia publica si neincrederea în actul administrativ;
- Cadrul legislativ care prezintă instabilitate;
- Intarzierea lansarii PNDR 2007- 2013;
- Avertizarea Comisiei Europene cu privire la activarea clauzei de salvgardare în domeniul agriculturii (reducerea cu 25% a fondurilor acordate) daca Guvernul României nu reuseste să îsi indeplineasca obligatiile