Parteneriate oportune

 

Administraţia publică, prin statutul ei de autoritate în cadrul comunităţii, are un rol determinant în constituirea si derularea de parteneriate cu diversi actori ai comunităţii în vederea soluţionării unor probleme concrete, fapt instituit de prerogativele din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Condiţiile economico-sociale, financiare, istorico-culturale sau ambientale specifice comunei Sălătrucu susţin necesitatea unor parteneriate viabile în vederea sprijinirii si optimizării dezvoltării durabile a localităţii.
Consiliul Local Sălătrucu, ca autoritate a administraţiei publice locale, are abilitatea si competenţa pentru a promova si dezvolta activităţi în sensul dezvoltării durabile,modernizării activităţii economice specifice, susţinerii iniţiativelor în aceste domenii. Primul pas în acest sens îl constituie identificarea nevoilor si a direcţiilor de dezvoltare.
Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul cetăţenilor, încurajând constituirea unor grupuri de iniţiativă la nivelul comunei, ca factori importanţi ce pot influenŃa dezvoltarea locală durabilă. Implicând aceste grupuri de iniŃiativă în procesul decizional, alesii locali si funcţionarii publici din administraţia publică locală au posibilitatea:
• să constientizeze cetăţenii asupra nevoilor colectivităţilor din care fac parte
• să responsabilizeze cetăţenii implicându-i în elaborarea planurilor de dezvoltare
• să sporească sprijinul acordat de către cetăţeni
• să îmbunătăŃească viaţa cetăţenilor
• să ia hotărâri mai bune, având la dispoziţie mai multe informaţii

Participarea cetăţenilor la procesul decizional se poate face prin:
• Informare
• Consultare
• Luarea deciziei în comun cu cetăţenii

Informarea cetăţenilor este primul nivel al participării la procesul decizional. Administraţia publică trebuie să furnizeze cetăţenilor informaţii privind activitatea si planurile sale pentru a putea beneficia de sprijinul acestora în realizarea acestora.
Consultarea cetăţenilor reprezintă un nivel mai înalt de implicare a colectivităţii, fiindcă, în acest fel stabilirea priorităţilor este realizată cu ajutorul colectivităţii. Consultarea cetăţenilor trebuie făcută pentru a identifica necesităţile si problemele, pentru a evalua priorităţile unor acţiuni sau pentru a colecta idei si sugestii privind o anumită problemă.
Participarea cetăşenilor este necesară si în momentul adoptării deciziilor fundamentale pentru colectivitate, deoarece, în acest fel, decizia respectivă se va bucura de legitimitate si de sprijinul necondiţionat al colectivităţii.
ONG-urile pot oferi un cadru valoros prin care cetăţenii pot fi informaţi si pot facilita sau modera activităţi cu scop informativ si consultativ pentru cetăţeni. De aceea considerăm benefică promovarea unor parteneriate stabile cu ONG-uri active, capabile să dezvolte astfel de activităţi.
Stimularea acestor ONG-uri se poate realiza în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităŃi nonprofit de interes general.
Pe lângă rolul de liant între administraţia publică si cetăţeni, ONG-urile pot contribui la realizarea în comun a unor aciţuni, servicii sau proiecte de interes public local în domeniul asistenŃei sociale, sănătăţii, educaţiei, culturii, protecţiei mediului, etc.
 
Principalele puncte tari ce recomandă ONG-urile ca buni parteneri ai administraţiei publice sunt:
-flexibilitatea lor în a oferi exact acele servicii care sunt necesare beneficiarilor
-flexibilitate mare a ONG-urilor în ceea ce priveste instrumentele utilizate în oferirea serviciilor
-cunoasterea mai bună a nevoilor comunităţii
-resurse mai mari de timp
-expertiza
-capacitate de atragere de fonduri
-dinamism

Un alt tip de parteneriat recomandat pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Sălătrucu este parteneriatul public-privat.
Dezvoltarea locală nu poate fi susţinută doar de administraţia publică. Este nevoie de o administraţie modernă si flexibilă, care să aibă capacitatea de a gestiona planificarea dezvoltării si implicit a investiţiilor în cadrul căreia un instrument de implementare este parteneriatul public-privat.
Desi accesarea parteneriatului public-privat ca instrument al dezvoltării locale din România se află încă într-o etapă incipientă, în ultima vreme s-a constatat o crestere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public si cel privat, în diferite sectoare de
activitate, în special în realizarea de proiecte de infrastructură.
Cresterea disponibilităţii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi si riscuri poate avea ca rezultat realizarea obiectivelor si proiectelor economico-sociale pe care Consiliul Local Sălătrucu si le propune.
 
Această tip de cooperare oferă o serie de avantaje cum ar fi:
-Accelerarea realizării obiectivelor si proiectelor de infrastructură programate
-Conjugarea preluării responsabilităţilor si riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea serviciilor sectorului public si efectuarea promptă a plăţilor
-Reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor
-Stimularea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, asumate
-Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică
-Generarea unor venituri adiţionale, de interes pentru sectorul privat
-Îmbunătăţirea managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile concurenţei
Nu în ultimul rând, Asociaşiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite în baza Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată si completată de Legea nr. 286/2006, ca structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de către unităţi administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice, reprezintă o formă viabilă de colaborare între autorităţi publice locale.
 
Avantajele unei astfel de forme de asociere si colaborare sunt:
-sprijinul acordat de către guvern pentru asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare
-crearea unei forme asociative larg utilizată la nivel local si regional
-dezvoltarea serviciilor oferite de administraţiile publice locale respective
-sporirea capacităţii de absorbşie a fondurilor europene pentru implementarea unor proiecte comune de dezvoltare
-cresterea capacităţii de cofinanţare a proiectelor în perspectiva accesării fondurilor structurale
-accesarea mai rapidă a fondurilor structurale în perioada 2007 - 2013 pentru următoarele domenii :
  • infrastructură de transport local si zonal
  •  sănătate si asistenţă socială
  •  educaţie si formare
  •  mediul de afaceri local
  •  turism - reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric si cultural, protecşia si valorificarea patrimoniului natural, promovarea turismului
  •  ecologizarea utilităşilor publice conexe si a serviciilor publice -modernizarea utilităţilor publice conexe
  •  managementul deseurilor
Este bine cunoscut faptul că, pentru accesarea unor fonduri, o asociaţie de dezvoltare intercomunitară are mai multe sanse de reusită..
Asadar, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară reprezintă un important instrument pentru dezvoltarea durabilă a localităşilor, dar mai ales un important instrument pentru rezolvarea problemelor cu care acestea se confruntă.