Relieful şi vegetaţia

 
Relief

Relieful este o îmbinare de formaţiuni colinare (dealuri) si muntoase în care predomină muntele (60% din relief este muntos).


Clima

În această zonă clima este temperatcontinentală cu influenţe de tranziţie si submediteraneene. Regimul termic este caracterizat de o temperatură medie anuală este de 9-10oC, cu o temperatură medie a lunii celei mai calde (iulie) de 20-22 o C, iar a lunii celei mai reci
(ianuarie) în jurul valorii de -1 o C .

 

Solul

Este format din bolovănisuri, pietrisuri si nisipuri cu intercalaţii marno-argiloase.
Această varietate litologică reflectă intensitatea diferită a proceselor de denudare din aria
carpatică si condiţiile neuniforme de sedimentare.


Reţeaua hidrografică
Comuna e străbătuta de râul Topolog de la un capăt la altul.


Flora si fauna

Vegetaţia predominantă este vegetaţia forestieră cuprinzând păduri de amestec stejar-fag . Este de dată relativ recentă (postglaciară), influenţată de activitatea antropică. Fauna este, de asemenea, postglaciară. Predomină speciile comune pădurilor de

foioase, specifice fiind mistreŃul si viezurele, plus animale de prada, ca lupul, vulpea, pisica sălbatica, păsări, cum sunt: ciocnitoarea, cinteza s.a., la care se adaugă animale venite din silvostepa (iepurele) sau din podurile de munte (căprioara, veveriţa).